Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja  uzupełniająca do przedszkoli miejskich

w Sosnowcu na rok szkolny 2018/2019


Uwaga Rodzice! Zakończyło się składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli miejskich w Sosnowcu na rok szkolny 2018/2019. Przypominamy, że najpóźniej do dnia 10 maja 2018 r. należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru podpisany wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie miało miejsce 14 maja 2018 r. o godz. 15.00.


Kryteria przyjęć do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2018/2019

Kryteria wynikające z ustawy:

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sosnowiec niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt;
2) niepełnosprawność kandydata – 100 pkt;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt;

Kryteria określone przez organ prowadzący:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na rok szkolny 2018/2019: 

 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

1

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

10 pkt

1) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia
2) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

2

Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego

5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie
2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzające naukę

10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

3

Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4

Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną

10 pkt

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

5

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

TERMINARZ REKRUTACJI

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI

1

Uruchomienie systemu rekrutacyjnego.
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli.

01.03.2018 r. godz. 15:00

2

Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

Od 01.03.2018 r. od godz. 15:00
do 12.03.2018 r. do godz. 17:00

3

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Od 01.03.2018 r.
do 12.03.2018 r. do godz. 17:00

4

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

19.03.2018 r. godz. 12:00

5

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 19.03.2018 r. od godz.12:00
do 26.03.2018 r. do godz. 17:00

6

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

29.03.2018 r. godz. 12:00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od 30.03.2018 r.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI

1

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

04.05.2018 r. godz. 12:00

2

Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

Od 04.05.2018 r. od godz. 12:00
do 10.05.2018 r. do godz. 17:00

3

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Od 04.05.2018 r. od godz. 12:00
do 10.05.2018 r. do godz. 17:00

4

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14.05.2018 r. godz. 15:00

5

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 14.05.2018 r. od godz. 15:00
do 21.05.2018 r. do godz. 17:00

6

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

23.05.2018 r. godz. 15:00

7

Procedura odwoławcza.

Od 24.05.2018 r.

8

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

25.06.2018 r. godz. 15:00

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 ze zm.).

- Uchwała Nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja ID: 123; Wersja: 8.116.291.1327 Harmonogram ID: 499;