Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja uzupełniająca
do przedszkoli miejskich w Sosnowcu
na rok szkolny
2017/2018

Uwaga Rodzice! Rusza nabór uzupełniający do przedszkoli miejskich. Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolnych 2017/2018 będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego od dnia 13 czerwca 2017 r.  Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od dnia 13 czerwca 2017 r. od godz. 12.00 natomiast wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach (pierwszego wyboru) w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 13 czerwca br. do dnia 19 czerwca br. do godz. 17.00. W rekrutacji będą mogły wziąć udział również dzieci 2,5 letnie oraz dzieci z poza gminy Sosnowiec. W etapie uzupełniającym zostanie uruchomionych około 500 miejsc w 34 publicznych przedszkolach.
 
W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://uzupelniajaca-przedszkola-sosnowiec.nabory.pl


Rodzice/opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia Wniosku przez pracownika przedszkola.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH 2017/2018

KRYTERIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY

W postępowaniu rekrutacyjnym w rekrutacji uzupełniającej brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:


1) wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt;
2) niepełnosprawność kandydata – 100 pkt;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt;

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji uzupełniającej  brane są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr 568/XLIII/17 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na rok szkolny 2017/2018:

KRYTERIA OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

1

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

10 pkt

1) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia
2) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

2

Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego

5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające  zatrudnienie
2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzające naukę

10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

3

Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4

Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną

10 pkt

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

5

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium


TERMINARZ REKRUTACJI

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI

1

Uruchomienie systemu rekrutacyjnego.
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli.

18.04.2017 r. godz. 15:00

2

Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

Od 18.04.2017 godz. 15:00
do 27.04.2017 r. godz. 17:00

3

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Od 18.04.2017 r.
do 28.04.2017 r. godz. 17:00

4

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

04.05.2017 r. godz. 12:00

5

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 04.05.2017 r. godz.12:00
do 12.05.2017 r. godz. 17:00

6

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

15.05.2017 r. godz. 12:00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od 15.05.2017 r. godz. 12:00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI

1

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

13.06.2017 r. godz. 12:00

2

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Od 13.06.2017 r. godz. 12:00
do 19.06.2017 r. godz. 17:00

3

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Od 13.06.2017 r. godz. 12:00
do 19.06.2017 r. godz. 17:00

4

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21.06.2016 r. godz. 15:00

5

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 21.06.2017 r. godz. 15:00
do 27.06.2017 r. godz. 17:00

6

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

29.06.2017r. godz. 15:00

7

Procedura odwoławcza.

Od 30.06.2017 r.

8

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

31.07.2017 r. godz. 15:00


Podstawa prawna:
-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające  ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)
-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)
-  Uchwale Nr 568/XLIII/17 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na rok szkolny 2017/2018Rekrutacja ID: 121; Wersja: 7.103.283.1091 Harmonogram ID: 477;